Terugblik raad

Dartbord
Logo ChristenUnie (1).jpg
Door ChristenUnie Medemblik op 27 januari 2022 om 09:00

Terugblik raad

Hierbij een terugblik op wat de ChristenUnie de afgelopen tijd in de gemeenteraad heeft bereikt.

Inkomenstoets bij huishoudelijke hulp

Een inkomenstoets toe te passen op aanvragen op grond van de Wmo voor huishoudelijke hulp, nadat er een volledig onderzoek geweest is naar de individuele omstandigheden; • Indien er sprake is van schulden of van een beslag op het inkomen wordt dat meegewogen in de beslissing op de aanvraag.

Jeugdzorg

Regionale Thema-avond rondom Jeugdzorg waarbij wethouders; belanghebbenden en jeugdwerkers in gesprek zijn gegaan om de problematiek te bespreken.

Initiatief burger Skateboardbaan

Niet afwijzen maar in gesprek gaan met de initiatiefnemers om andere vormen van realisatie door de initiatiefnemers te onderzoeken waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend:  

 • Andere geldstromen zoals crowdfunding;  
 • Meehelpen aan de bouw door inwoners en bedrijven; 
 • Het realiseren van een kleinere uitvoering waardoor er (met minder budget dan de door de gemeente geraamde ton) niet een heel “park” gebouwd hoeft te worden maar enkele objecten voldoende zijn; 
 • Subsidiemogelijkheden te onderzoeken; 

Motie CU: betrekken Toegankelijkheid gebouwen Gemeentelijke Werkgroep toegankelijkheid - Pilot Andijk

Betrekken, zoals 

 • betrokkenheid van de belanghebbenden en de ervaringsdeskundigen; 
 • Betrokkenheid van de kernraden in samenwerking met de werkgroep ervaringsdeskundigen; 
 • Onderzoek naar een mogelijke rol voor ‘Ongehinderd’ (een maatschappelijk gedreven onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland); 
 • Toegankelijkheid tot vast onderwerp van de uitvoering WMO maken;
 • Hierbij samenwerking met andere gemeenten zoeken
 • Toegankelijkheid als vast aandachtpunt meenemen in de wijkschouw; 
 •  VN-verdrag/ inclusieve gemeente; h. eenvoudig en duidelijk meldpunt (via de website gemeente) voor inwoners mbt minder of ontoegankelijke situaties (dus apart van de melding van kapotte lantarenpalen etc); 
 • Samenwerking met (medewerkers van) zorginstellingen zoals MEE/Wering en Omring. 

RES

Motie CU Besparingen Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (Z-20-110029, DOC-20-298504)

Ook voorrang te geven aan besparingen d.m.v technieken met een hoge energie coëfficiënt en voorzieningen zoals isolatie en materiaal gebruik en deze meenemen in uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland (energieneutraal).  

Jongeren betrekken

Gehoor geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen en uit te dagen mee te denken over de (corona)samenleving van nu en over de samenleving in de toekomst; - Hiervoor op korte termijn jongeren en jongerenorganisaties te benaderen en het gesprek (met zowel raad als college) te organiseren en structureel een platform te ontwikkelen om de participatie te borgen. - Om een ‘generatietoets’ in te voeren waarmee voorgenomen beleid standaard en vooraf getoetst wordt op de eventuele onevenredige impact ervan op verschillende leeftijdscategorieën.

Reacties

Plaats een reactie

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.